Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IMOLA Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Miernicza 4;

1) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@domex.leszno.pl,

2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy t.j.: przedstawienia ofert, świadczenia usług, marketingu bezpośredniego, prawidłowej realizacji umów/kontraktów, realizacji zleceń handlowych, czynności finansowych, obsługi reklamacji, realizacji obsługi Biura Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.

4) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji zleceń handlowych.

6) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest  obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7) W przypadku, gdy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Panią/Pana taki obowiązek.

8) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu, prostowania tych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co Administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa niżej.

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym IMOLA Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.